خدمات بازرسی فنی دوره ای و حین ساخت-         بازرسی حین ساخت دیگهای بخار و آبداغ بر اساس استاندارد ملی 4231 و EN 12953


-       بازرسی حین ساخت  دیگهای آبگرم بر اساس استاندارد ملی 7911 و EN 14394 و EN 303


-        بازرسی حین ساخت مخازن کلر بر اساس استاندارد ملی 6591


-        بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME


-      بازرسی حین ساخت   مخازن آمونیاک براساس استاندارد AD-MERKBLATT


-        بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار بدون درز براساس استاندارد ملی 7909 وISO 9809


           -    بازرسی دوره ای از مخازن تحت فشار و دیگهای بخار براساس الزامات اداره کار-     بازرسی دوره ای از اتوکلاوهای پزشکی بیمارستانی براساس استانداردهای EN و ASME
  


-       بازرسی دوره ای مخازن اتیلن اکساید براساس استاندارد ASME  و API
       


-      بازرسی دوره ای دیگهای بخار و آبداغ و آبگرم و مخازن تحت فشار براساس استاندارد ملی و  ASMEوAPI
       

-   بازرسی دوره ای جرثقیل و بالابرها براساس استانداردهای ملی ایران.