پروژه ها

به منظور آگاهي هر چه بيشتر از فعاليتهاي شركت ناظركاران ، خلاصه اي از مهمترين پروژه هايي كه اين شركت عهده دار بوده است و همچنين پروژه هايي كه در حال انجام ميباشند نيز نام برده شده است : 

خدمات نظارت و بازرسي فني :

 در حال ورود اطلاعات ...