خدمات بازرسی در زمینه CNG-        بازرسی دوره ای جایگاه های CNG  براساس استانداردهای ملی 7829 و 12054


-        آزمون نوعی خودروهای دوگانه سوز براساس استاندارد  R110 و استاندارد ملی 7598


-        آزمون نوعی قطعات کیت CNG براساس  استاندارد  R110 و استاندارد ملی 7598


-        آزمون دوره ای از کیت و مخزن CNG براساس استانداردهای ملی 9426 و 9747


-        آزمون دوره ای انبساط حجمی مخازن بدون درز براساس استاندارد ملی 6792