خدمات مهندسی و مشاوره

 

·       ارائه خدمات مشاوره اي در كليه زمينه هاي مهندسي جوش.

·       تأييد نقشه ديگهاي بخار و مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره  4231 و 7911 و استاندارد بين المللي BS2790 و BS855 و ساير استانداردهاي مورد درخواست مشتري.

·       تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل كيفي مخازن تحت فشار و ديگهاي بخار بمنظور اطمينان از مرغوبيت توليدات.

·         مشاوره در امر ايجاد نظامهای كنترل و بازرسی