خدمات مميزي و صدور گواهينامه هاي بين المللي


  • مميزي سيستمهاي مديريت و صدور گواهي هاي بين المللي سري ایزو.

ISO 5001 , ISO22000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 2990, OHSAS 18000     

  • مميزي و صدور گواهينامه هاي بين المللي CE-marking و .E-mark


  • مميزي سيستمهاي توليد كارخانجات بمنظور انطباق با استاندارد هاي ملي و بين المللي.


  • مميزي و صدور گواهي انطباق محصول - .Product Certificate


  • مميزي و صدور گواهي تاييد نوع - .Type Approval