ساختار کارشناسی

- پرسنل و تخصص :

آبی (کارشناس و کارشناس ارشد 23 نفر)، سبز (تکنسین فنی 6 نفر)، سرخ (اداری 7 نفر).

 - سابقه کاری :

آبی (2 سال سابقه کاری)، ارغوانی (بیش از 10 سال سابقه کاری)، سبز (6 تا 10 سال سابقه کاری)، سرخ (4 سال سابقه کاری).

 - تخصص :

آبی (ممیزی و CE-Marking)، ارغوانی (NDT)، سبز (CNG)، سرخ (جوش).