ساختار کارشناسی

- پرسنل و تخصص :

آبی (کارشناس و کارشناس ارشد 17 نفر)، سبز (تکنسین فنی 2 نفر)، قرمز (اداری 4 نفر).

 - سابقه کاری :

آبی (2 سال سابقه کاری)، بنفش (بیش از 10 سال سابقه کاری)، سبز (6 تا 10 سال سابقه کاری)، قرمز (4 سال سابقه کاری).

 - تخصص :

آبی (دیگهای بخار و آبگرم و مخازن تحت فشار)،لاجوردی (خدمات آزمایشگاهی)، بنفش (ممیزی و CE-Marking)، سبز (CNG)، قرمز (جوش و NDT).