درباره ناظرکاران

 با توجه به روند سريع ساخت و بازسازي صنعتي و متحول نمودن صنايع كه در اولويتهاي ممتاز برنامه توسعه كشور جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است ، تأكيد بر زمينه بازرسيهاي فني و مهندسي و شناخت ويژگيها و مشخص نمودن نقش و اهميت آن بمنظور بهره گيري و استفاده هر چه بيشتر از سرمايه گذاريهاي عظيم صنعتي كه در دست اقدام است به صورت يك اولويت و ضرورت درآمده است .

امروزه كنترل و نظارت بر كيفيت سازه هاي صنعتي در جريان ساخت و نصب و بهره برداري  از تأسيسات صنعتي ، شامل ساخت مخازن تحت فشار و ديگهاي بخار ، خطوط لوله نفت و گاز ، نيروگاهها و پالايشگاهها ، جوشكاري قطعات مهم ساختمانهاي فلزي و يا توليدات صنعتي ، شامل ريخته گري ، نورد فلزات آهني و غير آهني و ...  ، يكي از مسائل صنعتي است كه از جايگاه و اهميت خاصي در مقاطع مختلف ، برخوردار ميباشد .

كليه اين كنترل و نظارتها در نقاط مختلف جهان بر اساس استانداردهاي معين و مدون صورت ميپذيرد ، اما آنچه حائز اهميت است بسترسازي مناسب و گسترش فرهنگ استفاده از استانداردهاي ملي و بين المللي ميباشد .

 اين شركت با در اختيار داشتن كارشناسان مجرب و سابقه چندين ساله مديران شركت در زمينه هاي مختلف بازرسي فني و ارتباط تنگاتنگ آنان با منابع بازرسي كننده خارج از كشور ، مفتخر است كه با حضور فعال خود در طرحهاي ملي و ارائه خدمات بازرسي فني ، مقدمات اين حركت را فراهم نموده و اميدوار است با تعيين خط مشي و اهداف صحيح اين مسير را ادامه دهد .

 شركت نـاظـركـاران با اخذ موافقت اصولي در خصوص بازرسي و كنترل كيفي تجهيزات منجمله مخازن تحت فشار و ديگهاي بخار ، با وزارت صنايع همكاري مينمايد و همچنين از زمان تأسيس ، همكاري خود را در خصوص تهيه استانداردهاي مختلف و تدوين آنها و انجام بازديدهاي دوره اي از مخازن تحت فشار ، با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آغاز نمود و در سال ۱۳۷۶ موفق به دريافت مجوز كارشناسي از اين مؤسسه در زمينه طـراحي و ساخت ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته اي با ساختمان جوش شده و مخازن تحت فشار ، مخازن كلر ، مخازن ذخيره هوا گرديد و همچنين داراي پروانه صلاحيت و بازرسي  از مركز تحقيقات وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد .

درضمن اين شركت با ايجـاد يك بـرنـامه وسيع 15 ساله همكـاري بـا سازمان بين المللي و گـواهي دهنده TUV اتريش و با بهره گيري از پشتيباني همه جانبه اين سازمان در جهت ارائه خدمات مهندسي و مشاوره اي نيز فعاليت کرده است .